Mundësi Punësimi

Njoftim për anulim konkursi14.4.2017Anulohet konkursi i shpallur me dt. 15.02.2017 per poziten: Menaxher i Personelit ne Institutin e Kosoves per Administratë Publike (IKAP)
KONKURS I BRENDSHËM 16.2.2017Duke u bazuar në Ligjin për SHC të Republikës së Kosovës L. NR. 03/L – 149, Rregulloren Nr. 02/2011 për Procedurat e Rekrutimit në SHC dhe Rregulloren Nr....
Konkurs za Asistentica programa za obuku 26.12.2016Kosovski Institut za Javnu Administraciju na osnovu člana 12 stav 4 Zakona br. 03/L-149 o Civilnoj Službi Republike Kosova, putem ovog sporazuma predviđa angažovanje civilnog...
Shpallje / Oglas30.3.2016Instituti i Kosovës për Administrate Publike duke u bazuar në nenin 12 paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së...