Fushat e Trajnimeve

 

Menaxhim i Përgjithshëm - Menaxhim i Përgjithshëm - kjo fushë e trajnimit është e larmishme për nga ana e moduleve të trajnimit. Kjo fushë mundohet të përfshi të gjitha trajnimet e nevojshme dhe që kërkohen nga Shërbyesit Civil.

 

Menaxhere e fushës: Ariana Birinxhiku 

 

Administratë dhe Legjislacion  - Kjo fushë e trajnimit përfshinë administratën publike, planifikimin, menaxhimin dhe ofrimin e shërbimeve legjislative dhe administrative dhe rregullatore të qeverisë dhe shërbime të lidhura me qeverinë për qëllime të përgjithshme në nivelin qëndror dhe lokal.


Menaxhere e fushës: Teuta Kuqi - Maloku

 

Buxhet dhe Financa 

Burime Njerëzore

Teknologji Informative 

Çështje Komunale

Bashkim Evropian